Kódex správy a riadenia spoločnosti 2018-02-14T22:09:06+00:00

Kódex správy a riadenia spoločnosti

Členovia predstavenstva a dozornej rady a.s. sa zaviazali ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance a prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti v duchu Kódexu správy a riadenia spoločností vypracovaného Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločností.

Spoločnosť vyhlasuje, že dodržiava zásady Kódexu správy a riadenia spoločností ako aj pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave, ktoré upravujú zverejňovanie všetkých podstatných informácií. Dodržiavanie uvedených predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potencionálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve a riadení spoločnosti ako podklad pre kvalifikované investičné rozhodnutia.

Údaje z Obchodného registra Okresného súdu Prešov:

Obchodné meno: MINERÁLNE VODY a.s.
Sídlo: Slovenská 9, 081 86 Prešov
IČO: 31 711 464
IČ DPH: SK2020520436
Deň zápisu: 1. 8. 1995
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka číslo: 223/P
Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet podnikania:

 • stáčanie a predaj prírodných a ochutených minerálnych vôd, pitnej vody a nealko nápojov do fliaš
 • obchodná činnosť – minerálne vody
 • cestná nákladná motorová doprava
 • výroba potravinárskych koncentrátov, ovocných sirupov
 • výroba obalov z plastov a ich predaj
 • sprostredkovanie dopravy, obchodu a služieb
 • podnikateľské poradenstvo
 • reklamná činnosť
 • maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore : potraviny, tabakové výrobky
 • nákup a predaj pohonných hmôt
 • prieskum trhu
 • upratovacie a čistiace práce
 • finančný a operatívny leasing

Princípy prevzaté zo Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností:

Spoločnosť sa vo svojom Kódexe zamerala na päť princípov vyplývajúcich zo Zjednoteného kódexu, a to:

 • Princíp č. 1 – Práva akcionárov
 • Princíp č. 2 – Vzťah spoločnosti k akcionárom a spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi, práva a zodpovednosť akcionárov
 • Princíp č. 3 – Úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti
 • Princíp č. 4 – Zverejňovanie informácií a transparentnosť
 • Princíp č. 5 – Zodpovednosť orgánov spoločnosti

Princíp č. 1 – Práva akcionárov

Vymedzenie práv akcionárov a kľúčových funkcií vlastníctva vychádza zo Stanov akciovej spoločnosti a z platných legislatívnych úprav:

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú stanovy a.s. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2. Práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce upísaným akciám, nadobúda upisovateľ akcií zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra.

3. Pri účasti na zvýšení základného imania spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom keď nastanú účinky zvýšenia základného imania spoločnosti.

4. Základnými právami akcionára je podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

5. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje prostredníctvom svojich oprávnení – požiadať o zvolanie valného zhromaždenia, zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti, hlasovať na ňom, uplatňovať na ňom návrhy a požadovať informácie a vysvetlenia, za podmienok ustanovených zákonom a za podmienok určených týmito stanovami takto:

a) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a ktorí súčasne preukážu, že sú majiteľmi akcií spoločnosti najmenej tri mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej 40 dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.

b) Akcionár má právo na to, aby mu spoločnosť v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia zaslala doporučeným listom oznámenie o konaní valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, a to za podmienky ak zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.

c) Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Plnomocenstvo na účasť na valnom zhromaždení spoločnosti musí obsahovať obchodné meno /názov/, sídlo a IČO právnickej osoby, alebo meno priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby tak zastupovaného akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára.

V prípade, že sa menom akcionára – právnickej osoby zúčastní valného zhromaždenia jeho štatutárny orgán, alebo oprávnený člen jeho štatutárneho orgánu, musí tento predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. originál alebo úradne overenú kópiu zápisnice stanovujúcej štatutárny orgán alebo jeho člena, ktorým koná podnikateľ, spolu s návrhom na jeho zápis do obchodného registra. Originál výpisu z obchodného registra ani jeho úradne overená kópia nesmie byť staršia ako 3 mesiace. Ak akcionára – právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu.

Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

d) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,1939 EUR (1 000,- Sk ) pripadá jeden hlas.

e) Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

f) Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia.

g) Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže odmietnuť len zo zákonných dôvodov.

h) Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, v lehote ustanovenej zákonom, iba vtedy ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

6. Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.

7. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. 1. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

8. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, môžu uplatniť na súde svoj nárok:

 • na zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia,
 • na preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva v nimi určených záležitostiach, a v mene spoločnosti
 • nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním,
 • nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
 • nároky spoločnosti na náhradu škody, prípadne iných nárokov, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
 • nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie a
 • nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva, ako ručiteľom, podľa Obchodného zákonníka,
 • vždy však iba za podmienky, ak tak neurobil príslušný orgán spoločnosti na základe nimi včas podanej žiadosti.

9. Na žiadosť akcionára a na jeho náklady mu predstavenstvo spoločnosti zašle kópiu zápisnice o valnom zhromaždení alebo jej časti spolu s požadovanými prílohami, na ním uvedenú adresu, alebo podľa dohody s akcionárom, a to v lehote podľa čl. X ods. 8 stanov.

10.Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.

Princíp č. 2 – Vzťah spoločnosti k akcionárom a spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi, zodpovednosť akcionárov

Základom pre spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi sú ustanovenia Stanov a.s. a právne predpisy. V rámci každého druhu akcií tej istej emisie majú všetci akcionári rovnaké hlasovacie práva, ktoré sú určené pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania. Právo účasti každého akcionára na Valnom zhromaždení je zabezpečené prostredníctvom Stanov a.s. tak, že je vymedzený dostatočný časový predstih na oznámenie o konaní valného zhromaždenia. Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov, obzvlášť o informovaní o všetkých podstatných udalostiach týkajúcich sa hospodárenia, finančnej situácie a štruktúry vlastníctva.

Orgány spoločnosti a vrcholový manažment uplatňujú rovnocenné zaobchádzanie a rozvíjanie dobrých vzťahov so všetkými akcionármi. Všetci akcionári majú možnosť požadovať nápravu v prípade, že ich práva boli porušené. Všetci akcionári by sa mali stotožniť s tým, že práva , ktoré sa viažu k vlastníctvu akcií prinášajú aj zodpovednosť.

Princíp č. 3 – Úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť podporuje práva záujmových skupín stanovené zákonom, prípadne prostredníctvom zmlúv a akceptuje všetky svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom, zamestnancom, veriteľom a dodávateľom, nakoľko predstavujú hodnotný zdroj pre budovanie konkurencieschopnej a ziskovej spoločnosti. Motivuje aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami na tvorbe bohatstva, pracovných príležitostí a udržateľnom rozvoji finančne zdravej spoločnosti.

Spoločnosť rešpektuje existenciu Odborovej organizácie, a má s ňou uzatvorenú Kolektívnu zmluvu, ktorá je každoročne aktualizovaná. Spoločnosť zapája zamestnancov do riadenia spoločnosti:

 • účasť zástupcu zamestnancov v dozornej rade
 • účasť zamestnancov na zasadnutiach predstavenstva, kde sa prejednávajú zásadné otázky plánovania a odmeňovania

Práva veriteľov sú zabezpečované a spoločnosť má povinnosť informovať svojich veriteľoch o vzniknutých problémoch spoločnosti.

Uznesenia predstavenstva sú zverejňované na informačných tabuliach spoločnosti.

Princíp č. 4 – Zverejňovanie informácií a transparentnosť

Režim zverejňovania informácií je dôležitý pre schopnosť akcionárov vykonávať svoje vlastnícke práva na informovanom základe a pre potencionálnych investorov pre kvalifikované rozhodnutia.

Spoločnosť dodržiava základné povinnosti týkajúce sa zverejňovania informácií ktoré sú uložené zákonmi, a to predovšetkým zákonom o účtovníctve, zákonom o cenných papieroch, zákonom o burze cenných papierov, obchodným zákonníkom. V súlade s týmito zákonmi spoločnosť v stanovených termínoch zverejňuje najmä údaje o:

 • finančných a prevádzkových výsledkoch spoločnosti
 • predmete podnikania spoločnosti
 • vlastníckych podieloch na akciách a hlasovacích právach
 • členoch orgánov spoločnosti
 • predvídateľných rizikových faktoroch
 • záležitostiach týkajúcich sa zamestnancov a iných záujmových skupín
 • systéme vnútornej kontroly
 • výsledkoch auditu
 • predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti

Pre vlastných zamestnancov, obchodných partnerov a akcionárov spoločnosť zverejňuje informácie na informačnej tabuli v spoločnosti.

Princíp č. 5 – Zodpovednosť orgánov spoločnosti

1. Zákonom uloženú povinnosť konať s náležitou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov, ktorá je daná zákonnou úpravou, určujú dve kľúčové zložky zodpovednosti členov orgánov spoločnosti, a to povinnosť starostlivosti a povinnosť lojality. Z toho vyplýva pre členov orgánov spoločnosti najmä povinnosť konať v dobrej viere, s náležitou odbornou starostlivosťou a zohľadnením všetkých dostupných informácií, povinnosť neuprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy len niektorých akcionárov a tretích osôb pred záujmami spoločnosti a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách s cieľom zabrániť ohrozeniu záujmov spoločnosti alebo jej akcionárov.

Správa a riadenie sa vykonáva prostredníctvom:

 • valného zhromaždenia
 • predstavenstva spoločnosti
 • vrcholového manažmentu spoločnosti

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie:

 • o zmene stanov
 • o zvýšení alebo znížení základného imania
 • o zrušení spoločnosti
 • o rozdelení, zlúčení, splynutí, zmene právnej formy spoločnosti
 • o zrušení spoločnosti likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie konečnej závierky, rozdelenie likvidačného zostatku
 • voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva
 • voľba a odvolanie členov dozornej rady okrem členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami
 • schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty a určení tantiém a dividend
 • schválenie výročnej správy
 • schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členmi orgánov a pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti
 • udelenie súhlasu na peňažné a nepeňažné vklady nad 16 596,9594 EUR (500 000,-Sk), zvýšenie vkladu do obch. spoločnosti, prevody vlastníctva k
 • nehnuteľnému majetku pri predaji nehnuteľností, prevody vlastníctva k hnuteľnému majetku nad 9 958, 756 EUR (300 000,- Sk) účtovnej hodnoty,
 • nepeňažné vklady nehnuteľného majetku do obch. spoločnosti, peňažný alebo nepeňažný vklad do obch. spoločnosti ak majetková účasť na jej podnikaní je
 • menej ako 51%
 • uzavretie záložnej zmluvy na majetok podniku

Členmi predstavenstva sú:

Ing. Alžbeta Janusová – predsedníčka predstavenstva
Stanislav Lengyel – člen predstavenstva
Vladimír Hatok, MBA – člen predstavenstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Činnosť predstavenstva upravuje Štatút predstavenstva schválený dozornou radou. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie. V zmysle Štatútu predstavenstva je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami a.s. vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, a to najmä:

 • vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti
 • vykonáva zamestnávateľské práva
 • zvoláva valné zhromaždenie
 • vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
 • zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a ostatných dokladov spoločnosti
 • predkladá valnému zhromaždeniu po posúdení dozornou radou na schválenie: návrhy na zmeny stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
 • riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia tantiém alebo dividend,
 • návrh na zrušenie spoločnosti a zmenu jej právnej formy, ostatné návrhy v zmysle Stanov a.s.
 • predkladá dozornej rade na posúdenie vyššie uvedené materiály, návrh štatútu predstavenstva, návrh zmluvného platu výkonného vedúceho spoločnosti,
 • postupy zvýhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov, významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti
 • vymedzené v štatúte predstavenstva, obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka
 • informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, o obchodnom pláne a finančnom
 • rozpočte schválenom dozornou radou
 • na návrh riaditeľa a.s. schvaľuje pracovný poriadok spoločnosti

Členmi dozornej rady sú:

Ing. Mária Harničárová – predseda
Ing. Edita Doláková – člen
Ing. Pavel Szabó – člen

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva. Dozorná rada:

 • overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti
 • kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá zistenia a odporúčania týkajúce sa najmä: plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov a právnych predpisov v spoločnosti, hospodárskej a finančnej činnosti, účtovníctva, dokladov a stavu majetku a záväzkov spoločnosti
 • je povinná preskúmať riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie HV a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu

Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov, jednu tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti zákonne ustanoveným spôsobom.

Štruktúra spoločnosti – vrcholový manažment

Generálny riaditeľ
Výrobno-technický riaditeľ
Riaditeľ obchodu a marketingu
Riaditeľ ekonomického odboru
Riaditeľ závodu Baldovce
Riaditeľ závodu Salvator Lipovce

Kompetencie na jednotlivých stupňoch upravujú Stanovy a.s., organizačný a pracovný poriadok. Každý zamestnanec sa podieľa na svojom úseku na plnení cieľov spoločnosti a svojou prácou prispieva k jej hospodárnemu chodu, pričom spoločnosť zabezpečuje profesionalitu a flexibilitu zamestnancov umožnením zvyšovania kvalifikácie formou školení, kurzov a seminárov. Starostlivosť o zamestnancov spoločnosť zabezpečuje uplatňovaním sociálnej politiky v zmysle platnej legislatívy.

Prílohy:

Stanovy spoločnosti – k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
Kolektívna zmluva – k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
Pracovný poriadok – k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
Organizačný poriadok – k nahliadnutiu v sídle spoločnosti

Spracoval: Ing. Alžbeta Janusová – predsedníčka predstavenstva

Schválené predstavenstvom : 17.9.2007
Aktualizované: jún 2009

Kontakt

MINERÁLNE VODY a.s.
Slovenská 9, 081 86 Prešov, SR
+421 / 51 7465431
mineralnevody@minvody.sk
laboratorium@minvody.sk
Výpis z obchodného registra
Zobraziť všetky kontakty
NAŠE ZÁVODY
EXPEDIČNÉ SKLADY